மாவீரர்களுக்கான புதிய பாடல்(2013)

1.12.13

மற்றவர்களுக்காக மரணிப்பது மகத்தானது தன்னினதுக்காக தன்னையே கொடையாக்கியவர்கள் மாவீரர்கள் எமக்கு எம் வாழ் நாள் அனைத்தும் மாவீரர் நாளே

0 கருத்துக்கள் :