புலி உறுப்பினர்கள் அரச பிடியில்! ஆதாரம் அம்பலம்…

13.11.13

எமது கணவன்மார் புலிகள் இயக்கத்தில் இருந்து பின்னர் இராணுவத்திடம் சரனடைந்தனர் அதற்கு நானும் என் குழந்தையும் சாட்சி இல்லை என எவ்வாறு கூற முடியும் அரசின் பிடியில் நிச்சம் எம் உறவுகள் என ஆதங்கப்படும் குடும்பப் பெண்

0 கருத்துக்கள் :