இலங்கையில் திருதிமைக்கப்பட்ட ஒரு சில பெரும் சாலைகளின் புகைப்படங்கள்

4.9.10

இலங்கையில் திருதிமைக்கப்பட்ட ஒரு சில பெரும் சாலைகளின் புகைப்படங்கள் பார்க்க அருமையாக இருக்கிறது. .
1 கருத்துக்கள் :

csj சொன்னது…

Two dreamed in the year 2009 Feb and 2006 April with Our National Leader ஒளியே கருணையுடன் வழிநடாத்து my life blessed by Creator…

First, myself undergone brain surgery, what was shown in the dream it was happened to me, beside with Our National Leader ஒளியே கருணையுடன் வழிநடாத்து along with my wife beside too.

Second, He was military uniformed, I was bowed him then he was civil uniformed and I talked to him, further I do understand what is happening in Srilanka and Outside Srilanka. Present time, Our National Leader ஒளியே கருணையுடன் வழிநடாத்து changing the World by blessed by Creator…